Historik

Kalmarunionen

Den första Kalmarunionen varade från 1397 to 1524. Den bestod av konungarikena Norge (där Island
ingick), Sverige (där Finland ingick) och and Danmark. I det så kallade unionsbrevet drogs riktlinjerna för Kalmarunionens ekonomiska, politiska och militära samarbete under denna period.

Under medeltiden utgjorde det politiska samarbetet hjärtat i unionen - och så är det än idag. Ur ett politiskt perspektiv, är samarbetet mellan Nordiska forskare en förutsättning för att kunna konkurrera internationellt inom högre utbildning och forskning. En målsättning för den andra Kalmarunionen är att underlätta det nordiska samarbetet genom att göra ett användarnamn och lösenord och andra så kallade credentials giltiga för de flesta IT-system som används i Forskning och högre utbildning i unionen.

Akademiska identitetsfederationer

Identitetsfederationer har introducerats inom akademin som en infrastruktur som underlättar etableringen av e-tjänster med federationens samtliga användare som potentiell målgrupp. En intressant typ av tjänster är de som ger stöd åt samarbete eller samverkan i grupper. Det gäller allt från löst sammanhängande, samhällsliknande grupper till tätt samverkande projektgrupper.

Inom de akademiska världen växer nu snabbt antalet identitetsfederationer. För att nå det gemensamma målet: att kunna erbjuda fler och bättre e-tjänster, krävs samordning. Samordning sker bl.a. inom REFEDS: Research and education federations - en grupp som inrättats av Terena och som bl.s. underhåller en webbplats med basinformation om akademiska identitetsfederationer. (REFEDs federation survey).
De Nordiska länderna har haft ett nära samarbete inom området identitetsadministration sedan 2001 (GNOMIS)

  • Möjligheten att knyta ihop de nordiska akademiska identitetsfederationerna, demonstrerades på NORDUnet-konferensen i September 2006 (pdf).
  • De nödvändiga förstudierna om juridiska aspekter och andra policyfågor presenterades på TERENA Networking conference 2007 (presentation)
  • Financed by Nordforsk, the development and deployment of Kalmar Union started in 2008
  • The results were presented in TERENA Networking Conference 2009 (presentation)

The Kalmar2 logo is inspired by the first known seal of Kalmar city which dates back to 13th century (see below).

The gate of the tower has been enlarged signifying more openness than a traditional fortress does: none. The text 'KALMAR2' is the graphical 'foundation' of the tower, with a compact yet readable font type. 'KALMAR2' thereby becomes the foundation of the gate to new collaboration based on electronic identities and role based access management.

The color of the tower and '2' is a mix of the colors used for the ancient Kalmar Union flag (red and yellow): orange. The green color symbolizes the living or growing.                           


nionen lasted from 1397 to 1524. It consisted of Norway (Iceland included), Sweden (Finland included) and Denmark. The Kalmar Union treaty defined the  framework for the economical, political and military cooperation during this period.

In the middleage, politics was at the heart of the union - and so it remains today:  cooperation between Nordic researchers is politically seen as a necessity to keep up with the international competition in higher education and research. The second Kalmar Union aims at easing Nordic co-operation by making the usernames, passwords and other credentials valid all over the information system landscape of the union.

Academic Identity Federations

Identity Federations have been set up to serve the academic communities around the world (REFEDs federation survey). The federations all have a simple goal in common: to provide better and more services to the users.

Nordic countries have had close co-operation in identity management since 2001 (GNOMIS).

  • The possibility of bridging the nordic federations was demonstrated in the NORDUnet conference in September 2006 (pdf)
  • The necessary legal and policy study was presented in TERENA Networking conference 2007 (presentation)
  • Efter Nordforsks beslut att finansiera utvecklingen av Kalmar2 startade utvecklings- och införandeprojektet 2008.
  • De första resultaten presenterades på TERENA Networking Conference 2009 (presentation)

Kalmar2 logo

The Kalmar2 logo är inspirerad av det första kända sigillet från Kalmar stad som härrör från 1200-talet (se nedan).

Porten till tornet har förstorats för att signalera större öppenhet än hos ett traditionellt fort. Texten 'KALMAR2' is the graphical 'foundation' of the tower, with a compact yet readable font type. 'KALMAR2' thereby becomes the foundation of the gate to new collaboration based on electronic identities and role based access management.

The color of the tower and '2' is a mix of the colors used for the ancient Kalmar Union flag (red and yellow): orange. The green color symbolizes the living or growing.                           


i

Change fontsize Print